• Regulamin

  Regulamin sklepu

  Regulamin Sklepu Internetowego aqua-sanit

  Regulamin zakupów

  Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem działający pod adresem www.aqua-sanit.pl, stanowi własność i prowadzony jest przez Firmę Usługowo Handlowo Transportową Aqua-Sanit Rylewicz Piotr z siedzibą w miejscowości Smolna 69, 56-400 Olesnica ,  NIP: 911-120-41-47, REGON: .021445527

  1.  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet i  działa w  przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. Dodatkowo korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

  2.  Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w “Zasadach wysyłki”.

  Składanie zamówień

  4. Zakupów w Sklepie mogą dokonać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej, zwane dalej Kupującymi.

  5. (Składanie zamówień oraz kontakt z BOK) Zamówienia przyjmowane są:

  •    przez stronę www.aqua-sanit.pl – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

  •     telefonicznie pod numerem Biura Obsługi Klienta 698-622-984

  •     poprzez e-mail –  piotr@aqua-sanit.pl

  6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego wymaganych przez Sklep danych w formularzu zamówienia. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sklep skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sklep ma prawo do anulowania Zamówienia.

  7. Zamówienia realizowane są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  8. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub je anulować do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub anulowanie jest możliwe jedynie poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail Sklepu:  piotr@aqua-sanit.pl

  9. (Potwierdzenie) Po złożeniu zamówienia dokonanego drogą teleinformatyczną Kupujący otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie złożenia zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

  10. (Sposób płatności) Cena za towar oraz koszty dostarczenia towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

  •      za pobraniem w przypadku dostarczenia towaru przez Sklep,

  •      przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sklepu,

  11.   W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sklepu, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

  - imię i nazwisko lub/i firmę Kupującego,

  - numer zamówienia (wskazany w potwierdzeniu zamówienia).

  Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

  35 1140 2004 0000 3102 7210 8546

  FUHT Aqua-Sanit Rylewicz Piotr Smolna 69 56-400 Olesnica

  12. (Realizacja) Realizacja zamówienia następuje:

  •     w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w momencie wpływu zamówienia,

  •    w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym - w momencie zaksięgowania środków na podanym w formularzu zamówienia na rachunku bankowym Sklepu.

  13. Na termin otrzymania zamówienia przez Kupującego składa się czas realizacji plus przewidywany czas dostawy.

  14. (Koszt przesyłki) Realizacja przesyłki odbywa się na koszt Kupującego, wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem kuriera K-ex lub Poczta Polska

  15. Wysokości opłat za przesyłkę jest wskazana w formularzu zamówienia i uzależniona jest od rodzaju transportu  sposobu płatności oraz wagi towaru

  16. W przypadku, gdy przesyłka nie dotarła do Kupującego pomimo przyjęcia zamówienia i potwierdzenia, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się mailowo lub telefonicznie ze Sklepem.

  Zasady sprzedaży

  17. (Dowód zakupu) Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu - faktura VAT zgodnie z informacjami podanymi przez Kupującego w formularzu zamówienia lub paragon. Kupujący równocześnie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu

  udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

  18. (Promocje) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, chyba, że co innego przewiduje regulamin promocji. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego przewiduje regulamin promocji.

  19. (Ceny) Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT wg. obowiązującej stawki podatku. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Do chwili zapłacenia przez Kupującego pełnej należności za zamówiony towar pozostaje on własnością Sklepu.

  20. (Prawo odstąpienia) Kupujący będącym konsumentem w rozumieniu ustawy ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta”. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki (wydania rzeczy). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub innej pisemnej formie. W przypadku odstąpienia umowa traktowana jest za niezawartą.

  21. Kupujący jest zobowiązany do  zwrotu towaru w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

  22. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Sklep ponosi koszty zwrotu towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sklep zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  23. Zwracany towar należy odesłać na adres:  FUHT AQUA-SANIT Rylewicz Piotr Smolna 69 56-400 Olesnica. W załączeniu można dołączyć dowód sprzedaży oraz „oświadczenie” o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru oraz numerem konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.

  24. Sklep zwraca Kupującemu należność za odesłany przez Kupującego towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z zwracanego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania zwracanego towaru.

  25. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Reklamacje

  26. Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonego towaru z umową.

  (Czas ochrony) Kupujący, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych towarów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. 

  27. (Zgłaszanie reklamacji) Kupujący zgłaszający reklamacje z tytułu uszkodzeń powstałych podczas dostawy lub wad fizycznych towaru, powinien odesłać wadliwy towar, na  adres FUHT Aqua-Sanit Rylewicz Piotr Smolna 69 56-400 Olesnica. W przypadku niezgodności towaru z umową do reklamowanego towaru należy dołączyć  dowód zakupu oraz pismo określające rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu.

  28. (Termin załatwienia) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

  29. (Uznanie reklamacji) W przypadku uznania reklamacji Sklep niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..

  30. Sklep informuje Kupującego będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie przez Kupującego po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Kupujący będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sklepem, korzystając także z powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  Postanowienia końcowe

  31. (Ochrona danych osobowych)  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących do Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sklep. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Kupujący winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres piotr@aqua-sanit.pl. Kupujący składając zamówienie zgodnie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych Kupującego niezbędnych do celów realizacji zamówienia, reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców. Zgoda ta jest udzielana przez Kupującego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu zamówienia. Kupującemu i przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych.

  32. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie www.aqua-sanit.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, oraz zostały wprowadzone na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  33. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a FUHT AQUA-SANIT Rylewicz Piotr Smolna 69 56-400 olesnica. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu

  34. Niniejsze warunki sprzedaży nie wpływają na ustawowe prawa Kupującego jako konsumenta, które to prawa nie mogą zostać uchylone ani ograniczone w drodze umowy.  38. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszych warunków sprzedaży okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienia te będą wykonane w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.

  35. (Sprawy nie uregulowane) W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

  36. Sklep może usuwać materiały sprzeczne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia materiałów zamieszczonych przez Kupującego, Kupujący zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie.

  37. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 

  38. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.